شهید دیگری که در روز عاشورا از سر مورد اصابت گلوله قرار گرفت

خشونت مزدوران خامنه‌ای در روز عاشورا

CAUTION GRAPHIC VIDEO احتیاط، تصاویر به شدت تکان دهنده هستند

دانلود


دانلود