دفاع دلاورنهٔ مردم در مقابل یگان ویژه (۱) چهار راه کالج روز عاشورا


دانلود

منتشر شده در پست: دستگیری و خلع سلاح مامورین گارد ویژه - عاشورا

دانلود

منتشر شده در پست: دستگیری و خلع سلاح و لباس مامورین گارد ویژه توسط مردم

دانلود


دانلود

منتشر شده در پست: غلبهٔ مردم بر نیروهای نظامی و انتظامی در روز عاشورا
منتشر شده در پست: محاصره شدن گارد ویژه و به التماس افتادن آنان

دانلود

منتشر شده در پست: غلبهٔ مردم بر نیروهای نظامی و انتظامی در روز عاشورا

دانلود

منتشر شده در پست: غلبهٔ مردم بر نیروهای نظامی و انتظامی در روز عاشورا

دانلود

CAUTION GRAPHIC VIDEO احتیاط، تصاویر به شدت تکان دهنده هستنددانلود


دانلود


دانلود


دانلود


دانلود