درگیری در دانشگاه قم بر سر مستند ایران سبز - ۲۳ آذر

انجمن اسلامی دانشگاه قم قرار بود فیلم کوتاهی با نام "ایران سبز" به نمایش بگذارد که دانشگاه قم مجوز آن را در زمان پخش لغو کرد که این امر با مخالفت دانشجویان و در گیری همراه شد. در فیلم بعدی حضور لباس شخصی ها پس از در گیری در این دانشگاه محسوس است