تظاهرات دانشگاه رازی‌ کرمانشاه (۲) - ۲۴ آذر

مقابلهٔ دانشجویان دانشگاه رازی‌ کرمانشاه با بسیجیانی که توسط اتوبوس به دانشگاه آورده شده بودند


دانلود


دانلود