تظاهرات دانشگاه آزاد تهران جنوب - ۲۴ آذر

صف آرايي دانشجويان سبز دانشگاه آزاد تهران جنوب دانشكده فني در برابر بسيجياني كه از بيرون براي تجمع به دانشگاه آورده شده بودند.
دانشجويان در مقابل بسيجيان با سازماندهي از پيش و با بلندگو و سيستم صوتي آمده بودند با صدايي رسا ايستادگي مي كردند