فتح میدان ولیعصر در تظاهرات عاشورا

این همه لشکر آمده، علیه رهبر آمده

دقیقهٔ ۱:۰۵

دانلود

تیر اندازی سپاه و بسیج در ظهر عاشورا


دانلود


دانلود

آتش زدن کلانتری و پاسگاه پلیس در ظهر عاشورا در میدان ولیعصر


دانلود


دانلود


دانلود


دانلود