غلبهٔ مردم بر نیروهای نظامی و انتظامی در روز عاشورا

مامور یگان ویژه با زیرشلواری

دانلود


دانلود


دانلود


دانلود


دانلود


دانلود


دانلود

CAUTION GRAPHIC VIDEO احتیاط، تصاویر به شدت تکان دهنده هستند

دانلود


دانلود


دانلود