سخنان دکتر مسعود علی محمدی در تریبون آزاد دانشگاه تهران ۱۶ دی

آخرین تریبون آزاد دانشکده فیزیک دانشگاه تهران - ۱۶ دی ۱۳۸۸