اعتراض به اعدام محمدرضا علی زمانی و آرش رحمانی پور- فرانکفورت

تظاهرات در مقابل کنسولگری ایران در فرانکفورت در اعتراض به اعدام محمد علی زمانی و آرش رحمانی پور جمعه ۹ بهمن ۸۸


دانلود


دانلود