اعتراض به اعدام محمدرضا علی زمانی و آرش رحمانی پور- رم، ایتالیا

تجمع دانشجویان شهر رم در ایتالیا، روبروی سفارت ایران، در اعتراض به اعدام محمدرضا علی زمانی و آرش رحمانی پور
۸ بهمن ۸۸

دانلود