درگیری و اعتراضات مردمی در لار - ۳

صف آرایی گارد ویژه در مقابل مردم شجاع لار


دانلود

تظاهرات مردم لار - ۱۶ بهمن
زندانی بیگناه آزاد باید گردد

دانلود

تظاهرات مردم لار - ۱۶ بهمن

دانلود


دانلود