تظاهرات دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل - ۱۷ اسفند

راهپیمایی اعتراضی دانشجویان دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
برای بدرقه ی سه دانشجوی راهی زندان این دانشگاه


دانلود


دانلود