چهارشنبه سوری - رشت ۳ / پرتاب گاز اشک آور

چهارشنبه سوري در رشت بسيار با شكوه برگزار شد
جوانان در تمامي نقاط شهر بدون توجه به انبوه ماشينهاي انتظامي و افراد لباس شخصي و گارد، به جشن و پايكوبي پرداختند و در اكثر نقاظ بخصوص گلسار و منظريه شاهد شعار دادن مردم و مقاومت در برابر نيروهاي سركوبگر بوديم
تصويري كه مشاهده ميكنيد مربوط به شليك گاز اشكاور از سوي نيروههاي گارد در كوچه ي 161 گلسار است


دانلود