اعتراض مردم به خبرنگاران صدا و سیما

مردم در جریان اعتراضات پس از انتخابات در مقابل دوربین صدا و سیما میپرسند، آدمها رو میکشتند کجا بودید؟

دانلود