حضور کروبی و خروش میلیونی مردم در تظاهرات ۲۵ خرداد ۱۳۸۸

این شصت و سه درصد که میگن کو؟

دانلود


دانلود

ابراز احساسات مردم نسبت به حضور کروبی در تظاهرات

دانلود