الله اکبر شبانگاهی و مرگ بر دیکتاتور - ۱۹ و ۲۰ خرداد

بیستم خرداد

دانلود
کلیپ اول - کلیپ دوم


بانگ الله اکبر و مرگ بر دیکتاتور بعد از تصویب دور چهارم تحریم های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران
نوزدهم خرداد

دانلود