سخنان اشکان پنجه ای پس از دادگاه زدن تخم مرغ به پس کله منشی اول سفارت

سخنان اشکان پنجه ای پس از دادگاهی که وی را به جرم زدن تخم مرغ به پس کله علی رضا جباریان منشی اول سفارت جمهوری اسلامی در دانمارک محاکمه کرد. ... کار بسیار دشواری است که تخم مرغ به سر و کله هیچ جاسوس و جنایت کار جمهوری اسلامی نکوبم