نسرین ستوده، یک هفته پس از آغاز اعتصاب غذای خشک

مصاحبه با برخی از اعضای خانواده نسرین ستوده است در مورد وضعیت نگران کننده وی پس از اعتصاب غذای خشک. تهران ۱۵ آبان ۱۳۸۹
ویدیو گزارش: نوشین احمدی خراسانی