دومین دکترای محسن مخملباف تقدیم به شهدای جنبش سبز

دانشگاه نانتر پاریس که دومین دانشگاه بزرگ کشور فرانسه است روز پنجشنبه ۱۸ نوامبر امسال (۲۰۱۰) دکترای افتخاری سینما را به محسن مخملباف اهدا کرد.وی پیش از این دکترای افتخار ادبیات را از دانشکده سنت اندروز اسکاتلند دریافت کرده بود