فیلم دیگری از اعتراض دانشجوی دانشگاه آزاد واحد چالوس به کمبود بنزین

صحنه های دیگری از خر سواری یک دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه آزاد واحد چالوس در اعتراض به کمبود بنزین که موجب بازداشت وی شد. ۴ آبان ماه ۱۳۸۹