پخش سی دی و تراکت در دانشگاه آزاد بهبهان

پخش سی دی و تراکت های سبز در آستانه ۱۶ آذر ماه ۸۹ در دانشگاه آزاد بهبهان به یاد مجید دری، دانشجوی زندانی تبعیدی به بهبهان