ورود عوامل حکومتی به دانشگاه تهران به عنوان دانشجو - ۱۶ آذر ۸۹

توضیحات منتشر شده به همراه ویدیو:
با اینکه زمان فیلم کوتاه هست ولی حرفهای زیادی برای گفتن دارد
حلقه زنجیره انسانی برادران بسیجی دانشجویان را از برادران وخواهران بسیجی که از خارج از دانشگاه با اتوبوس برای شعار دادن به جای دانشجویان در جهت حمایت از رژیم دیکتاتوری به دانشگاه اورده شده/ عجب دنیایی /خجالت هم خوب چیزیه