تظاهرات دانشگاه گیلان - ۱۶ آذر

تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه گیلان که با حضور حدود ۳۰۰ نفر از دانشجویان در این دانشگاه انجام شد