تظاهرات دانشجویان دانشگاه پلی تکنیک - ۱۶ آذردرگیری بسیج با دانشجویان دانشگاه پلی تکنیک


دانلود

زنجیره انسانی دایره وار دختران دانشجوی دانشگاه پلی تکنیک


دانلود

سینه زنی حدود ۵۰ بسیجی در میان دانشجویان تظاهرکننده


دانلود

یا حسین میر حسین


دانلود

دانشجو میمیرد، ذلت نمی پذیرد


دانلود

یا حسین میر حسین


دانلود


دانلود