تظاهرات ۲۵ بهمن - ۲۷

شلیک به مردم و اعتراض مسافران اتوبوس - دقیقه ۱:۴۰

دانلود


دانلود


دانلود


دانلود


دانلود


دانلود


دانلود