اقدام اعتراضی در مقابل خانه سفیر جمهوری اسلامی در پاریس

در سه شنبه های خشم و اعتراض پاریس با شماست


دانلود