تظاهرات ۱۰ اسفند / اصفهان - ۱

سی و سه پل اصفهان
تعداد زیاد لباس شخصی ها و استفاده از شوکر و اسپری و گاز اشکاور
شجاعت جوانان دختر و پسر اصفهانی و دست انداختن بسیجی ها
ادب نیروهای انتظامی و برخورد محترمانه با مردم
ویدیو در حدود ساعت 7
و تاریکی هوا


دانلود