تظاهرات ۱۰ اسفند / شیراز ۱

حمله ودستگیری مردم توسط یگان ویژه و اطلاعات و بسیج و ایجاد رعب وحشت


دانلود

درگیری وبازداشت مردم توسط نیروهای لباس شخسی و یگان ویژه
باری ایجاد رعب و وحشت


دانلود

خیابان ملاصدرا ساعت 7 شب
ذرگیری مردم با یگان ویژه و لباس شخصی ها


دانلود


دانلود


دانلود


دانلود

مرگ بر دیکتاتور 10 اسفند 89 شیراز

دانلود


دانلود