لحظه تحویل سال ۱۳۹۰ - حافظیه شیراز

لحظه تحویل سال ۱۳۹۰ در حافظیه شیراز و سر دادن شعارهای مرگ بر دیکتاتور ، آزادی آزادی فریاد هر ایرانی ، مبارک بن علی نوبت سید علی

دانلود


دانلود


دانلود

آرامگاه مملو از جمعیت بود و از همان ساعات قبل از شروع سال تحویل همه شعار میدادن و مردم دست می زدن و شادی میکردن. در این شعارها یادی از شهدای جنبش سبز نیز بود و مراسم بسیار با شکوهی بود. شعارها که اوج میگرفت افرادی با زدن ترقه های پر صدا مانع از دادن شعار میشدن. به هرحال اینقدر جمعیت شلوغ بود و مراسم زیبا که هیچکس جرات نکرد اعتراض و شادی همزمان مردم رو به خشونت بکش

دانلود


دانلود


دانلود


دانلود