گردهمایی های انتخاباتی جنبش سبز

گردهمایی جنبش سبز در استادیوم آزادی، ۲ خرداد ۱۳۸۸


دانلود

گردهمایی جنبش سبز، سالن حجاب، ۱۰ خرداد ۱۳۸۸دانلود

زنجیره انسانی جنبش سبز، ۱۸ خرداد ۱۳۸۸


دانلود

تجمع جنبش سبز، انقلاب تا آزادی، ۲۰ خرداد ۱۳۸۸


دانلود