پارازیت - قسمتهای اول تا یازدهم از سری سوم


دانلود فایلهای بلوتوث پارازیت در دو کیفیت

پارازیت قسمت یازدهم از سری سوم - ۳ تیر ۹۰
مصاحبه با بوالحسن بنی صدر

دانلود
3gp high - 3gp low

نسخه طولانی تر مصاحبه با ابوالحسن بنی صدر

دانلود
3gp high - 3gp low

پارازیت قسمت دهم از سری سوم - ۲۷ خرداد ۹۰
مصاحبه با مازیار بهاری

3gp high - 3gp low

پارازیت قسمت نهم از سری سوم - ۲۰ خرداد ۹۰
این هفته پارازیت مهمان ندارد و به جای آن در بخش مهمان مروری اجمالی و پارازیتی خواهد داشت بر آنچه بر ایران گذشت از بیست و دوم خرداد سال هشتاد و هشت تا به امروز

3gp high - 3gp low

پارازیت قسمت هشتم از سری سوم - ۱۳ خرداد ۹۰
مصاحبه با مجید مختاری برادر شهید محمد مختاری

3gp high - 3gp low

مصاحبه کامل پارازیت با برادر شهید محمد مختاری

پارازیت قسمت هفتم از سری سوم - ۶ خرداد ۹۰
مصاحبه با پرویز قلیچ خانی

3gp high - 3gp low

پارازیت قسمت ششم از سری سوم - ۳۰ اردیبهشت ۹۰
مصاحبه با الن ایر

3gp high - 3gp low
مصاحبه کامل پارازیت با الن ایر سخنگوی فارسی زبان وزارت خارجه آمریکا

پارازیت قسمت پنجم از سری سوم - ۲۳ اردیبهشت ۹۰
مصاحبه با مجتبی واحدی

3gp high - 3gp low

پارازیت قسمت چهارم از سری سوم - ۱۶ اردیبهشت ۹۰
مصاحبه با آزاده و لیلی پور زند

3gp high - 3gp low

پارازیت قسمت سوم از سری سوم - ۹ اردیبهشت ۹۰
مصاحبه با مئیر جاودانفر

3gp high - 3gp low

پارازیت قسمت دوم از سری سوم - ۲ اردیبهشت ۹۰
مصاحبه با رامین جهانبگلو

3gp high - 3gp low

پارازیت قسمت اول از سری سوم - ۲۶ فروردین ۹۰
مصاحبه با رامین عسگرد

3gp high - 3gp low