شکنجه، توهین و تجاوز از زبان یکی‌ از بازداشت شدگان

من مینو هستم، تو یکی‌ از تجمع ‌های تیرماه اخیر بازداشت شدم و حدودا یک ماه بازداشت بودم
observers.france24.com:جهت عدم شناسایی صدای مینو تغییر داده شده است - منبع

Download mp4 3gp