رویارویی یک شیر زن با لباس شخصی‌ چماق بدست

درگیری مردم با عوامل دولت کودتا و صدای تیر اندازی در میدان ۷ تیر - روز قدس سبز

ثانیهٔ۳۰ تا ۵۳

دانلود