محرم سبز - یا حسین ، میرحسین

در این سال سبز ، که سال فریاد آزادی در برابر ظلم است ، ملت سبز ایران بار دیگر با حضور سبز خود در قالب یک محرم سبز که یادآور قیامی جاودانه در برابر ظلم و آزادی از دست ظالم است ، در دههٔ محرم که شرایط برای حضور گسترده در تمام شهرها و نقاط مختلف کشور فراهم است ، دست در دست یکدیگر با شعار یا حسین ، میر حسین ، به خیابانها آمده تا دولت کودتا بداند ،که فریاد آزادی هنوز در رگهای این ملت جاریست و روح سبز جنبش سبز ملت ایران از هر فرصتی برای حضور خود استفاده میکند ، پس رسانه شمایید ، تا کودتا چیان بدانند حسین برای آزادی فریادهیهات منه ذله سرداد


دانلود


دانلود