غلبهٔ مردم بر یک بسیجی که در روز عاشورا با باتوم در حال کتک زدن بود

تهران، زیر پل کالج - ۶ دی

CAUTION GRAPHIC VIDEO احتیاط، تصاویر به شدت تکان دهنده هستند

دانلود