ایستاده مردن - شاهین نجفیدانلود رایگان برای دوستداران داخل کشور که امکان خرید این اثر را ندارند
mp3 - mp4

لینک خرید


ایستاده مردن

سری میان دست تو بریده - نگاه من به ساعت پوکیده
و شعرهای غمگین و عاصی - و گرگ خسته کز تفنگ نترسیده
به شبهه های من به اصل هستی - به بغض بی کسیت وقت مستی
و حسرت تو را و بو کشیدن - و عمق فاجعه تو را ندیدن
رگی که سرنوشتش انسداد است - و جرم تو که داد پیش باد است
همیشه انتهای قصه تلخ است - و شاعری که حکم اش ارتداد است

خدای خوبِ خوابِ تو کتابم - منی خشک روی تخت خوابم
خدای خوبِ خشم و قتل و فتوا - و گریه های من به شعر یغما
مرا بخوان به کاکتوس ماندن - بمان کنار من که شعر خواندن
کنار تو به عهد با کویری - که رمز ماست ایستاده مردن

بگو حدیث ما حدیث خون بود - شرارتی که ناشی از جنون بود
بگو چگونه ما واندادیم - بگو که مردیم و ایستادیم

خدای خوابِ خوبِ تو کتابم - منی خشک روی تخت خوابم
خدای خوبِ خشم و قتل و فتوا - و گریه های من به شعر یغما
مرا بخوان به کاکتوس ماندن - بمان کنار من که شعر خواندن
کنار تو به عهد با کویری - که رمز ماست ایستاده مردن